پاسخ خودارزیابی های درس4  

پاسخ خودارزیابی های درس41) علت اصلی بحران های زندگی
چیست؟زندگی به یادگیری اصول وروش های ومهارت های نیازداردکه این محارت
هابه کمک اطرافیان وبزرگترها کامل می شود. واگرانسان دریادگیری امور تلاش نکندزندگی
بحرانی خواهدشد.2) چرازندگی به یک سفرتشبیه شده
است؟زیراماننديک سفرمی گذرد. گاهی این سفرکوتاه مدت وگاهی بلندمدت است
اماهمیشگی نیست.3) برای حل مشکل کم رویی یاگستاخی چه
بایدکرد؟حل مشکل کم رویی این است که ارتباط موثری باديگران داشته
باش

ادامه مطلب  

پاسخ خودارزیابی های درس4  

پاسخ خودارزیابی های درس41) علت اصلی بحران های زندگی
چیست؟زندگی به یادگیری اصول وروش های ومهارت های نیازداردکه این محارت
هابه کمک اطرافیان وبزرگترها کامل می شود. واگرانسان دریادگیری امور تلاش نکندزندگی
بحرانی خواهدشد.2) چرازندگی به یک سفرتشبیه شده
است؟زیراماننديک سفرمی گذرد. گاهی این سفرکوتاه مدت وگاهی بلندمدت است
اماهمیشگی نیست.3) برای حل مشکل کم رویی یاگستاخی چه
بایدکرد؟حل مشکل کم رویی این است که ارتباط موثری باديگران داشته
باش

ادامه مطلب  

فیلم های آموزشی راهنمای تدریس ریاضی پایه پنجم1395  

فیلم های آموزشی راهنمای تدریس رياضي پایه پنجم


 1
فیلم آموزشی راهنمای تدریس فصل 1- عددنویسی و الگوها
فیلم
رياضي پایه پنجم
درس اول-یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددي
فارسی
فایل1
7.81 MB

2
فیلم آموزشی راهنمای تدریس فصل 1- عددنویسی و الگوها
فیلم
رياضي پایه پنجم
درس اول-یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددي
فارسی
فایل2
8.43 MB

3
فیلم آموزشی راهنمای تدریسفصل 1- عددنویسی و الگوها
فیلم
رياضي پایه پنجم
درس اول-یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددي
فارسی
فایل3
2.26 MB

4
ف

ادامه مطلب  

فیلم های آموزشی راهنمای تدریس ریاضی پایه پنجم1395  

فیلم های آموزشی راهنمای تدریس رياضي پایه پنجم


 1
فیلم آموزشی راهنمای تدریس فصل 1- عددنویسی و الگوها
فیلم
رياضي پایه پنجم
درس اول-یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددي
فارسی
فایل1
7.81 MB

2
فیلم آموزشی راهنمای تدریس فصل 1- عددنویسی و الگوها
فیلم
رياضي پایه پنجم
درس اول-یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددي
فارسی
فایل2
8.43 MB

3
فیلم آموزشی راهنمای تدریسفصل 1- عددنویسی و الگوها
فیلم
رياضي پایه پنجم
درس اول-یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددي
فارسی
فایل3
2.26 MB

4
ف

ادامه مطلب  

فصل دوم (معادلات درجه دوم) كتاب رياضي پايه دهم رشته انساني  

فصل دوم (معادلات درجه دوم) كتاب رياضي پایه دهم رشته انسانی
سایت گروه رياضي دفتر تالیف كتب درسی ( http://math-dept.talif.sch.ir ):
به اطلاع اساتید، دانشجویان، دبیران و آموزشگران رياضي می رساند نسخه پيش نویس اولیه و غیر قابل استناد فصل دوم (معادلات درجه دوم) از كتاب رياضي پایه دهم رشته انسانی بر روی سایت قرار گرفت.
از تمامی اساتید، دبیران و آموزشگران رياضي تقاضا می شود تا با بررسی و نقد این کتاب، ما را در بهبود محتوای آن یاری نمایند. علاقمندان می توانند نقده

ادامه مطلب  

برگزاری مسابقه نقد و بررسی کتاب زبان انگلیسی دهم vision 1 /  

 
بدينوسیله به اطلاع همکــاران گرامی می رساند که مطابق دستور العمل دبیر خانه کشوری در مورد  برگزاری مسابقه نقد و بررسی کتاب زبان انگلیسی
دهم vision 1 ، ســهم استـان همدان ، درس4 ،بخــش Traveling the world  ( صفحات 61 تا 78  از workbook وصفحات  97 تا 119، از
student  book) می باشد.
از همکاران عزیز تقاضا می شود که نقد و بررسی خود را تا نیمه اول ديماه به پژوهشگاه فامنین ارسال نمایند و یه به آدرس زیر ایمیل بفرمایند.
booye_paeez52@yahoo.com                                          

ادامه مطلب  

لیست نرم افزارهای آموزشی انیاک  

آموزش Word 2010 آموزش ورد 2010 دانلود آموزش Word 2010 دانلود آموزش ورد 2010   Word 2010 ورد 2010 دانلود  Word 2010 دانلود  ورد 2010 (حجم 105.09MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

آموزش جبر و احتمال سال سوم- رياضي آموزش جبر و احتمال سال سوم- رياضي دانلود آموزش جبر و احتمال سال سوم- رياضي دانلود آموزش جبر و احتمال سال سوم- رياضي   جبر و احتمال سال سوم- رياضي   جبر و احتمال سال سوم- رياضي دانلود  جبر و احتمال سال سوم- رياضي دانلود  جبر و احتمال سال سوم- رياضي (حجم 54.41MB) دانل

ادامه مطلب  

فرم بودجه بندی پایه دوم ابتدایی سال تحصیلی96/95  

عناوین دروس

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

فروردين

ارديبهشت
 

نیمه
اول

نیمه
دوم

نیمه
اول

نیمه
دوم

نیمه
اول

نیمه
دوم

نیمه
اول

نیمه
دوم

نیمه
اول

نیمه
دوم

نیمه
اول

نیمه
دوم

نیمه
اول

نیمه
دوم

نیمه
اول

نیمه
دوم


قرآن

1
تا
6

7
تا
14

15
تا
21

22
تا
28

29
تا
35

36
تا
42

43
تا
49

50
تا
56

57
تا
63

64
تا
70

71
تا
76

77
تا
83

 
*

84
تا
90

91
تا
97

97
تا
103


فارسی
(خوانداری )

2
تا
7
 

8
تا
15

16
تا
23

24
تا
31

32
تا
39
 

40
تا
47

48
تا
55

56
تا
63

64
تا
71

72
تا
78

79
تا
86

87
تا
91

 
 
*

92
تا
101

102
تا
107

108

ادامه مطلب  

فرم بودجه بندی پایه دوم ابتدایی سال تحصیلی96/95  

عناوین دروس

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

فروردين

ارديبهشت
 

نیمه
اول

نیمه
دوم

نیمه
اول

نیمه
دوم

نیمه
اول

نیمه
دوم

نیمه
اول

نیمه
دوم

نیمه
اول

نیمه
دوم

نیمه
اول

نیمه
دوم

نیمه
اول

نیمه
دوم

نیمه
اول

نیمه
دوم


قرآن

1
تا
6

7
تا
14

15
تا
21

22
تا
28

29
تا
35

36
تا
42

43
تا
49

50
تا
56

57
تا
63

64
تا
70

71
تا
76

77
تا
83

 
*

84
تا
90

91
تا
97

97
تا
103


فارسی
(خوانداری )

2
تا
7
 

8
تا
15

16
تا
23

24
تا
31

32
تا
39
 

40
تا
47

48
تا
55

56
تا
63

64
تا
71

72
تا
78

79
تا
86

87
تا
91

 
 
*

92
تا
101

102
تا
107

108

ادامه مطلب  

نمونه سوالات اجتماعی درس4  

سوالات  درس 4
1-مقررات چند نوع است برای هر کدام مثال بزنید.
 گاهی مقررات به صورت دستور های مذهبی و اخلاقی است
. برای مثال، هیچ کس نباید با کفش وارد نمازخانه و مسجد شود.
گاهی گروه های اجتماعی به صورت توافق یا عادت و رسم از مقررّاتی پيروی می کنند؛
 برای مثال، ایستادن در صف اتوبوس و یا نانوایی، قاعده ای اجتماعی است که مردم برای حفظ نظم آن را پذیرفته و رعایت می کنند.
هرگاه مقررات به وسیلهٔ یک نهاد دارای صلاحیت مثل مجلس تصویب شود، نام «قانون» به خود

ادامه مطلب  

انیمیشن های ریاضی کلاس ششم2  

 
اعشار صعودي و نزولی
 

 
 
كسر اعشاری
 

 
مقداری از كسر
 
 
گنجایش
 

 
اعشار روی محور
 

 
مضرب اعداد
 
زاویه
 

 
كسر به اعشار
 

 
كسر و عدد مخلوط
 
اعداد اعشاری
 

 
كسرهای مساوی
 

 
احتمال
 
 
مخلوط به كسر
 

 
تفریق كسرها
 

 
كسر و شكل
 
كسرها ...
 

 
ضرب و تقسیم كسر
 

 
متمم و مكمل (1)
 
محاسبه حجم
 

 
ضرب اعشاری
 

 
محور اعداد
 
متمم و مكمل (2)
 

 
تبديل كسر به مخلوط
 

 
هوش و خلاقیت رياضي
 


 


 
رقابت اعشاری
 

 
اعداد اعشاری (محور)


ادامه مطلب  

سوالات و پاسخنامه كليدي المپياد رياضي هر سه پايه خراسان رضوی بهمن 94  

المپياد رياضي خراسان رضوی در هر سه پایه متوسطه اول ،در تاریخ۹۴/۱۱/۲۷ برگزارشد.
سوالات المپياد رياضي  هفتم
 
سوالات المپياد رياضي هشتم
 
سوالات المپياد رياضي نهم 
 
پاسخنامه كلیدي رياضي هفتم
 
 پاسخنامه كلیدي رياضي هشتم
 
پاسخنامه كلیدي رياضي نهم  
http://amoozesh.razaviedu.ir

ادامه مطلب  

دانلود سوالات ریاضی دوم دبستان نوبت اول  

خدایا شکرت به خاطر مهر و الفت و صمیمیتی که خود بین خانواده ام انداخته ایعنوان اصلی محصول : سوالات رياضي دوم دبستان نوبت اولسلام بر پژوهشگر گرامی ، شما برای دانلود فایل سوالات رياضي دوم دبستان نوبت اول به این صفحه هدایت شده اید.برای دانلود این فایل و مشاهده توضیحات کامل آن روی دکمه زیر کلیک کنید:سایت مجازی فایل

ادامه مطلب  

ریاضی و هنر بیشتر بدانید  

 
 
 
رياضي و هنر
چكیده :به تقریب همة دانش ها به طور كم و بیش از رياضيات استفاده می كنند . قانون های دانش های پایه ، مكانیك ، نجوم ، فیزیك و تا اندازه زیادي شیمی به طور معمول به وسیله فرمول بیان می شود و نظریه های آنها زمانی پيشرفت می كند كه از دستگاه های رياضي به طور گسترده ای استفاده شود بدون رياضيات پيشرفت این دانش ها ممكن نیست . علاوه بر این رياضيات در هنر نقش اساسی دارد .
مقدمه : سرچشمه زنده بودن رياضيات در اینجاست كه مفهوم ها و نتیجه های آن ب

ادامه مطلب  

انیمیشن های ریاضی کلاس ششم  

تقسیم كسرها
 

 
 
 
اعداد اعشاری
 

 
مضرب مشترك
 


 


 
اعشار صعودي و نزولی
 

كسر اعشاری
 

 
مقداری از كسر


با کلیک روی هر کدام ، می توانید آنها را در اندازه بزرگ و تمام صفحه ببینید.


 
زاویه
 

 
كسر به اعشار
 

 
كسر و عدد
مخلوط
 
اعداد اعشاری
 

 
كسرهای مساوی
 

احتمال
 
 
مخلوط به كسر
 

 
تفریق كسرها
 

 
كسر و شكل
 
كسرها ...
 

 
ضرب و تقسیم
كسر
 

 
متمم و مكمل
(1)
 
محاسبه حجم
 

 
ضرب اعشاری
 

 
محور اعداد
 
متمم و مكمل (2)
 

تبديل كسر به

ادامه مطلب  

دانلود سوالات ریاضی پنجم ابتدایی نوبت اول  

خدایا شکرت به خاطر تنم که سالم است و روحم که جویای توستعنوان اصلی محصول : سوالات رياضي پنجم ابتدایی نوبت اولسلام بر پژوهشگر گرامی ، شما برای دانلود فایل سوالات رياضي پنجم ابتدایی نوبت اول به این صفحه هدایت شده اید.برای دانلود این فایل و مشاهده توضیحات کامل آن روی دکمه زیر کلیک کنید:سایت مجازی فایل

ادامه مطلب  

مطالع ریاضی  

هفت نکته ی مهم در مطالعه ی رياضي1⃣ شما نمی‌توانید رياضيات را فقط با خواندن و گوش دادن یاد بگیرید. قسمت زیادي از یادگیری رياضيات به تمرین کردن فعالانه بستگی دارد. این بدان معنی است که شما حتماً باید همه‌ی تکالیف و وظایف محوله‌ی درسی خود در رياضيات را انجام دهید. یاد گرفتن چگونگی استفاده از فرمول‌ها و روش‌ها، حیاتی است.2⃣رياضيات یک موضوع زنجیره‌ای است. چیزی که در یک روز معین درس داده می‌شود بر اساس آموخته‌های روز قبل از آن است. همین که عقب

ادامه مطلب  

دفتر ریاضی ششم ابتدایی  

 
دفتر رياضي ششم ابتدایی :
مروری بر خلاصه کتاب:
- درج تمام تمرین‌ها و مسائل كتاب رياضي بدون پاسخ تشریحی جهت جلوگیری از اتلاف وقت دانش‌آموز
- ارائه نكات مهمّ درسی به تناسب مبحث مربوطه با طراحی بسیار زیبا
- قراردادن فضایی خالی در ابتدای بعضی مباحث و انتهای کتاب جهت درج نكات یا تمرین‌های اضافه
- با اطمینان می‌توان گفت كه دانش‌آموزان محترم با به‌كارگیری این مجموعه كتاب‌ها به جای دفتر رياضي، از زمان آزاد بسیار بیش‌تری برخوردار خواهند شد كه

ادامه مطلب  

سوالات ریاضی قلم چی  

سوال های امتحانی نیم سال دوم


امتحان رياضي نیم سال دوم 95 - متوسطه دوره اول سرای دانش واحد مرزداران
تعداد دانلود : 41744


امتحان رياضي نیم سال دوم 95 - متوسطه دوره اول سرای دانش واحد انقلاب
تعداد دانلود : 21084


امتحان رياضي هفتم نیم سال دوم 95 - متوسطه دوره اول سرای داش واحد مرزداران
تعداد دانلود : 14677


رياضي-آمل-مریم
تعداد دانلود : 173739


رياضي-آمل-مریم
تعداد دانلود : 169484


رياضي-آمل-مریم
تعداد دانلود : 62634


رياضي-آمل-بشارت
تعداد دانلود : 54985


رياضي-آمل-بشا

ادامه مطلب  

دانلود رایگات کتاب حل تمرینات ریاضی پایه دهم  

کتاب حل تمرینات رياضي پایه دهم
کتاب حل تمرینات رياضي پایه دهم
دسته بندي


رياضي
بازديد ها


29
فرمت فایل


zip
ادامه مطلب  

اینم سوالات ریاضی که فقط برای پویا گذاشتم  

درس رياضي

سوال های امتحانی نیم سال دوم


امتحان رياضي نیم سال دوم 95 - متوسطه دوره اول سرای دانش واحد مرزداران
تعداد دانلود : 38845


امتحان رياضي نیم سال دوم 95 - متوسطه دوره اول سرای دانش واحد انقلاب
تعداد دانلود : 19868


امتحان رياضي هفتم نیم سال دوم 95 - متوسطه دوره اول سرای داش واحد مرزداران
تعداد دانلود : 13479


رياضي-آمل-مریم
تعداد دانلود : 172770


رياضي-آمل-مریم
تعداد دانلود : 168739


رياضي-آمل-مریم
تعداد دانلود : 62139


رياضي-آمل-بشارت
تعداد دانلود : 54480


ری

ادامه مطلب  

جلسه گروه رياضي  

باعرض سلام جلسه گروه رياضي در روز دوشنبه به تاریخ یكم آذر 95 راس ساعت 14 در محل پژوهشسرا برگزار می شود از همكاران گرامی تقاضا می شود درنقد وبررسی كتب جديد پایه دهم حداكثر مشاركت را داشته باشند و گروه را در پيشبرد برنامه عملیاتی امسال یاری نمایند

ادامه مطلب  

سراسري تجربي 96 - چالش هاي پيش رو  

سلام 
 
 
حتماً در جریان ماجراهای رتبه 1 امسال هستید (برق شریف و انصراف و ...) 
پرس و جوهای من و سایر معلم‌ها نشان می‌دهد ایشان تنها كسی نیست كه این كار را كرده (تغییر مسیر از رياضي به تجربی) و بساری از ديپلمه‌های رياضي، فارغ التحصیلان رشته های مهندسی و البته فارغ التحصیلان لیسانس رشته تجربی، رو به سوی رشته های پزشكی آورده اند. 
 
تحصیل در دانشگاه، تسلط افراد در حل مسأله و نیز سطح كلی  اطلاعات زبان را افزایش می دهد. از این رو داوطلبان رشته ریاض

ادامه مطلب  

روش مطالعه رياضي  

چگونه برای آزمون رياضي آماده شویم؟
نمیتوان تنها با مطالعه یا خوب گوش كردن به درس در آزمون رياضي موفق شد. اگرچه داشتن تمركز، گوش فرا دادن به گفته های دبیر و مطالعه و مرور اقدامات ضروری هستند اما بخشی بزرگی از فرآیند یادگیری رياضي در هنگام حل تمرین فعالانه رخ می دهد. حل تمرین فعالانه یعنی تلاش ذهنی برای یافتن ایده حل، انجام محاسبات و نوشتن صحیح به زبان رياضي؛ و بديهی است كه تمام این اقدامات باید توسط خود دانش آموز انجام شود. موضوعات رياضي زنجی

ادامه مطلب  

دهه ریاضیات مبارک باد  

یکم تا دهم آبان به نام دهه رياضيات نام دارد.دهه رياضيات بهترین فرصت برای معرفی رياضيات است و به عبارتی عمومی کردن رياضيات که شعار انجمن رياضي ایران است. واضح است که بهترین مکان برای تحقق این امر مدرسه و دانشگاه است. رياضيات هرگز کهنه نمی شود،کشف های تازه و ابزار های تازه در رياضيات،به معنای دور ریختن کشف های قبلی و کنار گذاشتن ابزار های پيشین نیست.پيشرفت رياضيات،به معنای نابودي رياضيات کهن و جانشینی انديشه های نو نیست،بلکه به این معناست که

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی  

تدریس خصوصی رياضي مهندسی و رياضي مهندسی پيشرفته برای رشته های مهندسی (مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد) توسط دانشجوی دکتری رياضي محض (جلالی) 
  


http://coalg.blogfa.com
http://matmatik.blogfa.com/ مهندسی, رياضي مهندسی, رياضي مهندسی, رياضي مهندسی, رياضي مهندسی, رياضي مهندسی, رياضي مهندسی, رياضي مهندسی, رياضي مهندسی, رياضي مهندسی, رياضي مهندسی, رياضي مهندسی, رياضي مهندسی, رياضي مهندسی, رياضي مهندسی, رياضي مهندسی, رياضي مهندسی, رياضي مهندسی, رياضي مهندسی

ادامه مطلب  

پروژه آمار جدول فراواني نمرات درس رياضي 25 دانش آموز  

پروژه آمار جدول فراوانی نمرات درس رياضي 25 دانش آموزدانلود پروژه آمار جدول فراوانی نمرات درس رياضي 25 دانش آموز، در قالب word و در 11 صفحه، قابل ویرایش، شامل جدول فراوانی، توضیح نمودارها، نمودار ساقه و برگ، نمودار ستونی، نمودار تجمعی، نمودار دایره ای، محاسبات آماری، نتیجه گیری. بخشی از متن پروژه:bergerdownload

ادامه مطلب  

 

مطالب مربوط به رياضي هفتم
 
1)  کتاب مکمل رياضي هفتم :  رياضي-مکمل-هفتم.pdf
2) ایستگاه رباضی هفتم  :       کتاب-ایستگاه-رياضي-7.pdf
 
 
 
 
مطالب مربوط به رياضي هشتم
 
1) کتاب تکمیلی رياضي هشتم تیزهوشان :  اسکن-کتاب-تکمیلی-تیزهوشان8.pdf2) کتاب ایستگاه رياضي هشتم : کتاب-ایستگاه-رياضي-8.pdf
 
 
 
 
مطالب مربوط به رياضي نهم

1) ایستگاه رياضي نهم : کتاب-ایستگاه-رياضي-9.pdf
 2) امتحانات نهایی نهم خرداد 95 : final.zip و  final1.zip
 3) نمونه سوالات ورودي دهم مدارس نمونه : nemoneh.zip

ادامه مطلب  

آموزش ریاضی پایه سوم ابتدایی  

آموزش رياضي پایه سوم ابتدایی
دانش آموزان و اولیای گرامی آموزش رياضي پایه سوم ابتدایی را میتوانید از طریق لیست زیر دانلود نمایید.
آموزش رياضي پایه سوم ابتدایی
نمونه سوالات رياضي سوم دبستان
آموزش رياضي سوم ابتدایی سوال ۱ صفحه ی ۸
آموزش رياضي پایه سوم سوال ۲صفحه ۸
آموزش رياضي پایه سوم سوال ۳ صفحه ۹
آموزش رياضي پایه سوم ابتدایی سوال ۴ صفحه ۹
آموزش رياضي پایه سوم فعالیت۱ صفحه ۱۰
آموزش رياضي پایه سوم فعالیت۲ صفحه ۱۰
آموزش رياضي پایه سوم  سوال۱ص

ادامه مطلب  

سایت های ریاضی ایرانی  

 


رياضيات


توضیحات درباره سایت

لینک سایت


سایت های ایرانی


مرکز تحقیقات فیزیک و رياضيات نظری

فیزیک و رياضيات نظری


گروه رياضي دانشگاه شریف

رياضيات دانشگاه شریف


گروه رياضي دانشگاه تهران

دانشگاه تهران


سایتی دارای سوالات المپياد رياضي 98 همراه با جواب آن ها

المپياد رياضي


انجمن رياضي ایران مکانی برای اعلام کنفرانس ها و مسابقات رياضي و خبرهای آن و نیز اطلاعاتی از رياضيات

انجمن رياضي ایران


   دارای مطالب و سوال و جواب های رياضي schoolnet

ادامه مطلب  

ذهن ریاضی  

ذهن رياضي ندارم!
از بچگی رياضيات را که می‌ديدم از ترس کپ می‌کردم.
در مدرسه یکی رياضي یادمان داد، عین حرف‌هایش را یاد گرقتیم، کنکور داديم، قبول شديم.
حالا زندگی‌مان گیر کرده به حل یک مسئلۀ رياضي!
بدبخت شده‌ایم رفته است!
هر کسی را می‌بینیم سؤال را می‌گذاریم جلویش می‌گوییم به جای ما فکر کن! مگر اینکه این راه جواب دهد!

ادامه مطلب  

عزراعیل مغز یعنی ریاضی  

 
این رياضي درس آسان بود وبس
چشم ماچون ابر گریان بود وبس درمسایل مانده بوديم روز و شب مغزمان از غصه ویران بود وبس گرچه می گویند رياضي ساده است من فقط دانم که هفت خان بود وبس کل شب خواب کتانژانت ديده ام چند شبی سینوس مهمان بود وبس با انشتین هم نشین بودم شبی تازه اهل چای و قلیان بود و بس کودکان را با رياضي نیست کار این رياضي کار مردان بود و بس مانده بودم درسوالاتش ولی رسم تابع کار رندان بود و بس فکر میکردم رياضي آدم است این رياضي شیر غران ب

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی+ معادلات دیفرانسل  

تدریس خصوصی معادلات ديفرانسیل
 رياضي مهندسی و رياضي مهندسی پيشرفته 
تدریس خصوصی جبر، جبر خطی
جبر جابجایی و جبر همولوژی (کارشناسی ارشد)
توسط دانشجوی دکتری رياضي محض (جلالی)
هزینه: توافقی


http://matmatik.blogfa.com/
http://matmatik.blogfa.com/ مهندسی, رياضي مهندسی, رياضي مهندسی, رياضي مهندسی, رياضي مهندسی, رياضي مهندسی, رياضي مهندسی, رياضي مهندسی, رياضي مهندسی, رياضي مهندسی, رياضي مهندسی, رياضي مهندسی, رياضي مهندسی, رياضي مهندسی, رياضي مهندسی, رياضي مهند

ادامه مطلب  

حل پيچيده ترين معادلات رياضي به کمک مورچه ها  

 حل پيچیده ترین معادلات رياضي به کمک مورچه ها
 
  مورچه ها قادرند بسیاری از مسائل سخت رياضي را با کمک گرفتن از هوش خود حل کنند. بررسی ها نشان می دهد، مورچه ها در ساخت لانه و حتی جمع کردن آذوقه از بسیاری از معادلات رياضي استفاده می کنند و تا به امروز بسیاری از مسائل سخت و پيچده رياضي به دست مورچه ها حل شده است.مورچه ها حتی هنگام راه رفتن و جمع کردن آذوقه توانسته اند فرمول های رياضي جديد و نوینی را به علم رياضي بیافزایند. این حشرات در علم رياضي و

ادامه مطلب  

تحقیق ايجاد تغييرات در AHP با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معياره  

تحقیق ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط رياضي مابین معیارها و زیر معیارها، در قالب فایل word و در حجم 107 صفحه. چكیده: از آنجا كه اتخاذ تصمیم صحیح و به موقع می تواند تاثیر به سزایی در زندگی شخصی و اجتماعی انسانها داشته باشد ضرورت وجود یك تكنیك ...

کتاب سرای دانشجویان ایران

ادامه مطلب  

كتاب رياضي پايه دهم-رشته هاي تجربي ورياضي  

ديف

نام فایل

دانلود


1

BUILDING   A CONNECTION BETWEEN EXPERIMENTAL AND THEORETICAL ASPECTS OF PROBABILITY

دانلود


2

آمار آسان است

دانلود


3

سرفصلهای پيشنهادي رياضي  مشترك پایه دهم رشته رياضي وتجربی

دانلود


4

پيش نویس فصل پنجم از كتاب رياضي پایه دهم رياضي-تجربی

دانلود


5

پيش نویس  فصل 7 كتاب رياضي پایه دهم

دانلود


6

پيش نویس فصل 6 كتاب رياضي پایه دهم

دانلود


7

پيش نویس فصل1 كتاب رياضي پایه دهم

دانلود


8

پيش نویس فصل3 كتاب رياضي پایه دهم

دانلود


9

پيش نویس فصل4 كتاب رياضي پا

ادامه مطلب  

 

موضوع :مسابقه تولید محتوای الکترونیکی کتب جديدالتالیف رياضي دهم
با احترام ، در راستای تحقق برنامه عملیاتی ، گروه رياضي استان اقدام به برگزاری مسابقه " تولید محتوای الکترونیکی کتب جديدالتالیف رياضي دهم " با موضوع "چند ضلعی ها از هندسه دهم یا الگو و دنیاله از رياضي دهم تجربی و رياضي " نموده است . شایسته است سرگروهای محترم مناطق ، نواحی و شهرستانها فایل نفر منتخب را در قالب CD حداکثر تا تاریخ 10/12/95 به گروه رياضي استان ارسال نمایند.

ادامه مطلب  

دانلود پروژه آمار جدول فراواني نمرات درس رياضي 25 دانش آموز - خرید آنلاین و دریافت  

دانلود پروژه آمار جدول فراوانی نمرات درس رياضي 25 دانش آموز، در قالب word و در 11 صفحه، قابل ویرایش، شامل جدول فراوانی، توضیح نمودارها، نمودار ساقه و برگ، نمودار ستونی، نمودار تجمعی، نمودار دایره ای، محاسبات آماری، نتیجه گیری. بخشی از متن پروژه:
ادامه مطلبنوبهار

ادامه مطلب  

جزوه فصل اول ریاضی پایه دهم  

جزوه فصل اول رياضي پایه دهم
جزوه رياضي رياضي
۱۳ مهر ۱۳۹۵
 

 
مجموعه، الگو و دنباله، فصل اول کتاب رياضي رشته‌های تجربی و رياضي و فیزیک می‌باشد. در این پست جزوه فصل اول رياضي پایه دهم را برای شما قرار داده‌ایم. در این جزوه که ویژه دو رشته تجربی و رياضي می‌باشد، آموزش ریز به ریز تمام نکات درس وجود دارد. شما با استفاده از این جزوه میتوانید مفاهیم فصل اول رياضي پایه دهم را به آسانی درک کنید و بتوانید در امتحانات موفق شوید. به مرور زمان جزوه ديگر

ادامه مطلب  

نمونه سوالات مهم ریاضی پایه ششم ابتدایی  

 
 
نمونه سوالات مهم رياضي پایه ششم ابتدایی
 
نمونه سوالات مهم رياضي پایه ششم ابتدایی
 
نمونه سوال امتحانی نوبت اول رياضي پایه ششم ابتدایی، نمونه سوال امتحانی نوبت اول، رياضي پایه ششم ابتدایی، دانلود نمونه سوال امتحانی نوبت اول رياضي پایه ششم ابتدایی، دانلود نمونه سوال امتحانی نوبت اول رياضي، پایه ششم ابتدایی، دانلود نمونه سوال امتحانی نوبت اول
 
آزمون رياضي پایه ششم دبستان,آزمون رياضي ششم دبستان,آزمون رياضي پایه ششم,آزم

ادامه مطلب  

 

 
هر بار که از کنار کتابخانه رد می شوم و کتابهای نازنینم را میبینم لابه لای کتابهای روانشناسی موفقیت بابا که قديم ها میخوانده و هیچ تاثیری هم روی موفقیتش نداشته است! کتابهای کنکوری و درسی خواهرم که آنها هم خیلی در نتیجه کنکور و امتحانات او موثر نبوده اند و یک سری کتاب مذهبی مربوط به مامان و باباست که آنها هم تاثیر خوبی نداشته اند... و یکسری کتاب متفرقه که هیچ کدامشان را ديگر دوست ندارم... حس میکنم جای کتابهای من لا به لای آن کتابها نیست. البته ک

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1